kominik

Kontrola spalinových cest

komin Každý provozovatel spotřebičů paliv je dle zákona 320/2015 Sb. povinen zajistit pravidelnou kontrolu spalinové cesty oprávněnou osobou, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola se provádí po celé délce spalinové cesty od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komínu. Kontroluje se zejména požární bezpečnost, ale také dodržení technických požadavků na stavbu (například při nedostatečné účinné výšce komínu odvádějícím spaliny od plynových spotřebičů hrozí únik zdraví škodlivých látek (zejména jedovatého oxidu uhelnatého) do prostoru se spotřebičem a následná otrava, případně smrt.

Před provedením kontroly musí být spalinová cesta řádně vyčištěna.

Čištění

Spalinová cesta (zejména u tuhých paliv) musí být pravidelně čištěna. V případě zanedbávání čištění postupně slábne komínový tah, čímž klesá účinnost spotřebiče (roste spotřeba paliva) a spaliny se mohou vracet do prostoru se spotřebičem. Zejména ale hrozí vznícení sazí v komíně a rozšíření požáru na okolní stavbu. Je rozšířen mýtus o nepotřebě čistění komínů a kouřovodů od plynových spotřebičů, nicméně i tyto spalinové cesty se zanášejí krystaly solí kondenzátů, prachem, produkty koroze hliníkové komínové vložky a podobně. To mívá za následek zúžení světlosti průduchu a poruchy tahu, případně pak ucpání průduchu a unikání nebezpečných látek do prostoru se spotřebičem, kde mohou způsobit otravu i smrt uživatele.

Strojní čištění

V případech, kdy je komín silně zanesený dehtem a nelze jej vyčistit běžnými prostředky, vyčistíme jej frézováním. Nánosy dehtu se rotujícími řetězy odsekají od stěny průduchu a padají do neúčinné výšky komínu, odkud je vybereme vybíracími dvířky.


Lhůty kontrol a čištění spalinových cest podle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

tabulka